Sot mbollëm fidanë të rinj gjethembajtëse të llojit qiparis në komunën e Aerodromit dhe Karposhit, ndërsa me thuja smaragd e pasuruam gjelbërimin në komunën e Gazi Babës, Aerodromit, Qendrës, Kisella Vodës, Çairit dhe Butelit. Vazhdojmë me aktivitetet për gjelbërimin dhe rregullimin e hartës së gjelbër të Shkupit.
Me manushaqen sezonale e rregullojmë lehen e luleve në rrethrrotullimin te bul. M.T.Golloganov.
Sot, së bashku me drejtorët e ndërmarrjeve publike nga Qyteti i Shkupit, mbollëm ale drurësh të fidanëve dekorativë të llojit qershi japoneze në bul. Mitropolit Teodosij Golloganov. Punojmë me përkushtim në ngritjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në qytet, në përputhje me prioritetet e projekteve të planifikuara, me ç'rast Qyteti i Shkupit dhe Ndërmarrja
Filluam me mbjelljen pranverore të fidanëve gjetherënëse në më shumë lokacione në qytetin.
Organizata sindikale dhe përfaqësuesit e menaxhmentit të ndërmarrjes me dhuratë simbolike kolegëve që dalin në pension dhe atyre me 25 vite stazh pune, u dërguan urime për përkushtimin në punë, kontributin e deritanishëm dhe u uruan ditë të këndshme të pensionistit.
Filluam me gërmimin e vrimave dhe përgatitjen e terrenit për mbjelljen e fidanëve të rinj nëpër sipërfaqet e gjelbra në qytet.