Këshilli mbikëqyrës është organ i detyruar për kontrollimin e punës materiale – financiare të Ndërmarrjes. Këshilli mbikëqyrës Këshilli mbikëqyrës përbëhet nga kryetari i cili është i detyruar që të udhëheq me Këshillin mbikëqyrës si dhe nga anëtarët e detyruar për miratimin e vendimeve në lidhje me funksionimin e Ndërmarrjes Publike. Për punën dhe rezultatet nga kontrollimi i kryer, Këshilli mbikëqyrës me shkrim e njofton Këshillin drejtues, Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe Ministrinë për financa të RM-së.

Përbërja e Këshillit mbikëqyrës është:

Kryetari

Gorjan Donev

Anëtarët:

  1. Zorica Ognenovska
  2. Gorjan Donev
  3. Bobi Naumovski
  4. Suzana Petkovska
  5. Semir Emini