Çdo person juridik dhe fizik, pa diskriminime dhe në çfarëdo lloj baze: (gjinore, racore, fetare, kombëtare, përcaktimi seksual ose bindjeje politike), mund të parashtroj Kërkesën për qasje deri te informacionet e karakterit publik. Ligji i Maqedonisë, këtë të drejtë  ua mundëson edhe personave juridik dhe fizik nga shtetet e huaja. Kërkesa parashtrohet përmes formularit të përcaktuar nga ana e Komisionit (mund ta merrni në www.komspi.mk ) .

Kërkesa duhet të përmbaj emrin e poseduesit të informacioneve, emrin dhe mbiemrin e kërkuesit, firmën ose personin juridik, të dhënat për përfaqësuesin / personin e mundshëm të autorizuar, informacioni me të cilin dëshiron që të njoftohet, mënyra në të cilën dëshiron që ta pranojë informatën. Në kërkesën duhet të theksohen adresa, telefoni për kontakte ose posta elektronike e kërkuesit të informacionit.

Personi zyrtarë për zbatimin e ligjit për qasje të lirë deri te informacionet:

Elizabeta Georgievska

e.georgievska@parkovi.com.mk

tel: +389 71 211 126

Emilija Giςeva

e.giceva@parkovi.com.mk

tel: +389 72 239 499

Dispozita:

Ligji për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik

Ligji për ndryshim të Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik (“Gazeta zyrtare e R. së Maqedonisë” nr. 6/2010)

Ligji për ndryshim të Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik (“Gazeta zyrtare e R. së Maqedonisë” nr. 42/2014)

Ligji për ndryshim të Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik (“Gazeta zyrtare e R. së Maqedonisë” nr. 148/2015)

Ligji për ndryshim të Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik (“Gazeta zyrtare e R. së Maqedonisë” nr. 55/2016)

Ligji për ndryshim të Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik (“Gazeta zyrtare e R. së Maqedonisë” nr. 64/2018)

Ligji për zbatimin e LQLIKP

Kompensimi për shpenzimet materiale për informacionet e ofruara

Vendimi për plotësimin e vendimit për përcaktim të kompensimit për shpenzimet materiale për informacionet e ofruara nga ana e poseduesit të informacioneve