Telefoni: +389 2 3070 112 / +389 2 3070 113

Telefoni kujdestar: 070/ 268 936

Paraqitja e defekteve të rrjetit të hidrantit

Telefoni për kontakte: 078/ 309 707

Paraqitja e drunjve të rënë

Telefoni për kontakte: 070/ 305 008

Posta elektronike: info@parkovi.com.mk

Adresa: Bulevardi “Ilinden” 104, Shkup 1000