Këshilli drejtues është organ i menaxhimit të Ndërmarrjes, të njëjtin e emëron, përkatësisht shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit. Numrin dhe përbërjen e anëtarëve të Këshillit drejtues e përcakton Këshilli i Qytetit të Shkupit me Aktvendimin për emërim.

Këshilli drejtues ka kryetarin e tij i cili zgjidhet nga radhët e anëtarëve, ai i thërret seancat, kujdeset për zbatimin e akteve të Këshillit drejtues si dhe kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me Rregulloren për punën e Këshillit drejtues.

Përbërja e Këshillit drejtues është:

Kryetari

Ivica Zarkadov

Anëtarët:

 1. Julijana Zllatkoska
 2. Kire Janevski
 3. Sonja Zdravevska
 4. Nastas Ristovski
 5. Aleksandra Andreeva
 6. Darko Andonovski
 7. Marko Rakiq
 8. Mustafa Isakovski
 9. Hazbi Ibraimi
 10. Cvetanka Miqev
 11. Daniella Dolevska
 12. Dragolub Ristovski