Zhvillimi kronologjik i ndërmarrjes:

1923 – 1941
1945
1954
1961
1972
1992

1923 – 1941

1923 – 1941 shfaqen aktivitete të organizuara për rregullimin e gjelbërimit në Shkup, kur do të ngritën aletë e para të drunjve, do të zgjerohet edhe Parku i qytetit, do të rregullohen sheshet por do të ngritën edhe sipërfaqe e parqeve me dimensione më të vogla.

1945

Në vitin 1945 – pas çlirimit të Shkupit do të integrohet i tërë potenciali profesional dhe krijues për përtëritjen e gjelbërimit në Qytet, me ç’rast është formuar ndërmarrja e atëhershme “KOPSHTE DHE PARQE”.

1954

Në vitin 1954 – Kuvendi i qytetit të Shkupit do të themeloj “DREJTORI PËR GJELBRIM URBAN DHE JASHTË URBAN” , periudhë kjo kur në mënyrë intensive fillojnë aktivitetet rreth pyllëzimit të park – pyjeve Vodno, Gazi Baba, Varrezat franceze dhe Zajçev Rid.

1961

01.03.1961 – Do të shuhet Drejtoria për gjelbërim urban dhe jashtë urban dhe do të themelohet NDËRMARRJA PRODHUESE KOMUNALE “Parqe dhe gjelbërime”,  që paraqet një periudhë të re dhe të rëndësishme zhvillimore.

1972

Në vitin 1972 – “Parqe dhe gjelbërime” do të bashkohet me ndërmarrjet tjera komunale të qytetit të Shkupit, dhe me këtë do të themelohet ndërmarrja e re shërbyese komunale “Komunalec”.

1992

Në vitin 1992 – me transformimin e NPK “Komunalec”, ndërmarrja do të organizohet si ndërmarrje e posaçme publike “Parqe dhe gjelbërime”.