Надзорниот одбор е задолжен за контрола  на материјално-финансиското работење на Претпријатието. За работењето и резултатите од извршената контрола на Надзорниот одбор писмено го известува Управниот одбор и Советот на Град Скопје.

Составот на  Надзорен одбор е:

Претседател

Горјан Донев

Членови

  1. Зорица Огненовска
  2. Горјан Донев
  3. Боби Наумовски
  4. Сузана Петковска
  5. Семир Емини