Sot mbollëm fidanë të rinj gjethembajtëse të llojit qiparis në komunën e Aerodromit dhe Karposhit, ndërsa me thuja smaragd e pasuruam gjelbërimin në komunën e Gazi Babës, Aerodromit, Qendrës, Kisella Vodës, Çairit dhe Butelit.

Vazhdojmë me aktivitetet për gjelbërimin dhe rregullimin e hartës së gjelbër të Shkupit.

Share