Продолжуваме со редовните активности на косење и средување на зеленилото во централното градско подрачје во реонот Кале.
Денес го уредуваме зеленилото во централното градско подрачје на потегот од Камени мост до мостот кај МАНУ од десната страна на кејот на Вардар. На овој потег вршиме косење на тревата, собирање откос и отпад, плевење, а се врши и чистење на вело патеките.
Континуираното косење на тревните површини и собирањето откос останува наша актуелна активност која теренските екипи ја спроведоа денес на дел од зеленилото во општина Бутел.
Продолжуваме со оплеменување на зелениот коридор со нови садници на булевар 8 ми Септември.
Косењето на тревните површини останува наша приоритетна активност која денес интензивно ја реализираме од десната страна на кејот на Вардар, на потег од хотел Русија до хотел Хилтон, во општина Аеродром.
Почетокот на неделата ја означуваме со уредување и косење на зеленилото долж булеварот Никола Карев во реонот Кале.
Машинското косење на тревните површини низ градот останува во редот на приоритетните активности каде денес го реализиравме на зеленилото во средната жардиниера на булевар Христијан Тодоровски Карпош и парк Чаир.
Страничното зеленило на булевар 8 ми Септември го дополнивме со нови садници од видовите viburnum tinus, photinia sp.,taxus baccata и lonicera nitida. Праволиниски распоредени тие комплетно се надоврзуваат со другото зеленило на овој дел од зелениот коридор.
Денес го косиме зеленилото во реон Кале.
Пролетното уредување низ зеленило во градот го дополнивме со садење на нови садници од видовите juniperus horizontalis, juniperus retinospora, thuja berkman, euonimus em. gold, photinia spp, buxus sempervirens. Во жардиниерите од левата страна под Камениот мост новите садници даваат свеж лик на овој дел во центарот на градот.