Ekipet e Sektorit Ngritja e Gjelbërimit në periudhën e kaluar, sipas aktiviteteve të planifikuara në koordinim me Qytetin e Shkupit, rregulluan sipërfaqe të reja të gjelbra në disa lokacione në të gjithë qytetin. Kështu, përfundoi rikonstruksioni i sipërfaqes së gjelbër publike, korridor i gjelbër duke filluar nga këndi i rrugës Ekspedita e Shkurtit me bul. Vidoe Smilevski Bato deri në Bulevardin Serbia, në Komunën e Aerodromit. Ekipet e terrenit kryen gërmimin e sipërfaqes dhe heqjen e shtresës së tokës, mbushjen e sipërfaqes me tokë cilësore, rrafshimin e tokës, instalimin e sistemit të ujitjes, formimin e parkut, pas së cilës është planifikuar edhe mbjellja e pemëve dhe vegjetacionit. Ky gjelbërim i sapo ngritur ka një sipërfaqe prej 3,635 m² dhe është një korridor i gjelbër midis korsisë dhe shtegut të biçikletave, dhe 12,517 m² i përkasin brezit të gjerë në anën e djathtë. Realizimi është bërë për të përftuar një sipërfaqe të rregulluar estetikisht dhe funksionalisht, e cila në të njëjtën kohë do të mundësojë lëvizjen e papenguar të këmbësorëve, çiklistëve dhe pjesëmarrësve në trafik.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe ekipet përfunduan me rregullimin hortikulturor të sheshit të gjelbër në kejin Dimitar Vllahov. Në një sipërfaqe prej 3,244 m² të ndarë në disa parcela me shtigje këmbësorësh, realizimi përfshiu disa etapa të cilat janë të lidhura njëra me tjetrën. U bë gërmimi i shtresës sipërfaqësore të dheut, mbushja e sipërfaqes me tokë cilësore, rrafshimi i dheut, instalimi i sistemit të ujitjes, formimi i parkut dhe mbjellja e sipërfaqes me fidanë lulesh sezonale.

Për ngritjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në të gjithë gjelbërimin në qytet, në përputhje me prioritetet e projekteve të planifikuara, ekipet tona vazhdojnë me aktivitetet edhe në periudhën në vijim.

Share