Edukimi dhe zhvillimi i vetëdijes te fëmijët  për mbrojtjen e mjedisit jetësorë Planeti Tokë është shtëpia jonë. Këtë shtëpi ne e ndajmë me të gjitha krijesat e gjalla, dhe gjatë kësaj ne njerëzit jemi ata që kënaqemi dhe i gëzohemi bukurive dhe mrekullive të tokës, qiellit, ujërave, jetës dhe të llojllojshmërive të saja marrë në
Procedura për prerjen dhe krasitjen e drunjve dhe të degëve: - Personi fizik / juridik parashtron Kërkesën deri te Qyteti i Shkupit – Sektori për punë komunale. - Profesionistët pas kontrollimit në vend të ngjarjes e konstatojnë gjendjen dhe nevojën për prerje, përkatësisht për krasitjen e drurit dhe sjellin Aktvendim. - NP “Parqe dhe gjelbërime”
Për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit, Ndërmarrja ndërton elemente të parqeve Treni i kopshtit Pavijoni i madh – Vend vështrimi Rekuizita e madhe për rekreacion të fëmijëve Gardhi i drunjtë Tezga të drunjta Tre këmbëza të drunjta Tabela njoftuese Koshi për mbeturina Pavijoni i vogël -  Vend vështrimi Rekuizita e vogël për rekreacion të fëmijëve
Breshka Breshka Shporta Shporta Mjellmat Mjellmat Palloi Flutura Fluturat Kërmilli Topi Lejleku