Procedura për prerjen dhe krasitjen e drunjve dhe të degëve:

– Personi fizik / juridik parashtron Kërkesën deri te Qyteti i Shkupit – Sektori për punë komunale.

– Profesionistët pas kontrollimit në vend të ngjarjes e konstatojnë gjendjen dhe nevojën për prerje, përkatësisht për krasitjen e drurit dhe sjellin Aktvendim.

– NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, e paralajmëron aktivitetin në Qytetin e Shkupit dhe në komunën përkatëse dhe vepron në pajtim me Aktvendimin e dhënë.

Procedura realizohet në pajtim me nenin 29 të Ligjit për gjelbërimin urban (nr. 08-371/1 të datës 15.01.2018)

 

Neni 29

  1. Procedura për përcaktimin e nevojës për prerjen, përkatësisht për krasitjen e drunjve të dëmtuar, si dhe të drurit për të cilin shërbimi kompetent do të konstatoj nevojën për prerjen, përkatësisht për krasitjen e tij, fillon me kërkesën e parashtruar nga personi fizik, personi juridik ose në pajtim me detyrën zyrtare.
  2. Në bazë të kërkesës së parashtruar nga paragrafi (1) të këtij neni, komuna ose qyteti i Shkupit janë të detyruar që të miratojnë aktvendimin me të cilin do ta konstatojnë nevojën për prerje, përkatësisht për krasitjen e drurit të dëmtuar, dhe në vend të dukshëm shënohet se druri është i përcaktuar për prerje ose krasitje me ngjyrë të kuqe në lartësi prej 130 centimetra (prerje: “P” ose krasitje: “K”).
  3. Me aktvendimin nga paragrafi (1) të këtij neni, përcaktohet realizuesi dhe afati gjatë të cilit do të zbatohet aktvendimi, në pajtim me Rregulloren nga neni 12, paragrafi (3) të këtij ligji.
  4. Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) të këtij neni, mund të parashtrohet ankesa deri te Ministria për mjedisin jetësorë dhe për planifikim hapësinorë.

 

– Në raste të fatkeqësive elementare ose në raste të tjera kur drunjtë bien në rrugët automobilistike ose në sipërfaqet publike, pas paralajmërimit nga ana e Qendrës për menaxhim me kriza, ekipi i Sektorit “Aletë e drunjve” do të dal në terren dhe do të mënjanojë drurin e rënë.

 

Procedura për zhdëmtim gjatë realizimit të aktiviteteve që kanë të bëjnë me veprimtaritë:  

  • Procedura në rastet të drunjve ose degëve të rëna

Në raste të rënies së drunjve ose të degëve, procedura parashikon që së pari të njoftohet MPB-ja dhe të mundësohet kontrollimi në vend të ngjarjes dhe të përpilohet procesverbali policorë në vend të ngjarjes në lidhje me gjendjet e konstatuara. Më pas, vetë personi i dëmtuar realizon fotografimin si dëshmi (nëse është në gjendje) dhe ai drejtohet deri te Drejtoria e ndërmarrjes që ta paraqesë rastin e shfaqur. Më pas përpilohet Paraqitja e dëmit, të cilën e përpilon personi i detyruar për sigurime pranë NP “Parqe dhe gjelbërime”, dhe e njëjta dorëzohet deri te kompania e sigurimeve me të cilën është lidhur kontrata për zhdëmtim. Zhdëmtimi realizohet vetëm në rastet kur për drurin e rënë është pranuar Aktvendimi për prerje nga Sektori për punë komunale pranë Qytetit të Shkupit.

 

  • Procedura gjatë mirëmbajtjes (kositjes) së gjelbërimit publik

Në raste të shfaqjes së dëmeve gjatë realizimit të aktiviteteve punuese që kanë bëjnë me veprimtarinë, kemi procedurën vijuese: së pari njoftohet MPB-ja, realizohet kontrollimi dhe përpilohet procesverbali policor në vend të ngjarjes në lidhje me gjendjen e konstatuar. Më pas drejtuesi i rajonit jep Deklaratë në lidhje me dëmin e shkaktuar dhe të njëjtën e parashtron në Drejtorinë e ndërmarrjes. Më pas përpilohet Paraqitja e dëmit të cilën e përpilon personi i detyruar për sigurime pranë NP “Parqe dhe gjelbërime”, dhe e njëjta dorëzohet deri te kompania e sigurimeve me të cilën është lidhur kontrata për zhdëmtim.

Share