Денес директорот одржа состанок со раководителите на сите реони на претпријатието во градот. Со инжиниерите и техничарите од Секторот Градско зеленило, а во пресрет на пролетните денови, на состанокот се разговараше за состојбата на теренот низ јавните зелени површини во градот, како и за сите активности кои се одвиваат за  тековното одржување на  зеленилото. Исто
Екипи од реонот Карпош заедно со вработени од Флораком ДООЕЛ, започнаа заеднича акција за расчистување на големиот стакленик  на влезот на претпријатието. Дел од стаклениците, кои повеќе години не беа во функција и беа неуредени и запуштени, по предлог на новото раководство и со заложби на сите потенцијали на претпријатието,  започнаа  повторно да се враќаат