На 16-та Македонска Бригада во општина Гази Баба теренските екипи од Секторот Подигање зеленило, започнаа  со реализација на хортикултурно уредување на паркот „Скулптура“ со вкупна површина од 4.200м². Со активности на интервенција на целата вегетација, земјени работи, изнесување на шут, обнова на почвата, ќе се изврши и поставување на систем за полевање со што ќе се овозможи континуирано одржување на зеленилото. На просторот на новопредвиденото зеленило се планирани и ќе се насадат зимзелени и листопадни садници, грмушки и перени кои функционално и естетски најмногу одговараат на просторот и кои се прилагодени на нашите климатски услови. Изборот е направен на видови кои хортикултурно одговараат на ваков тип на уредување, и  имаат отпорност на издувни гасови и аерозагадување. Со зимзелени садници ќе се изгради зелен појас помеѓу  сообраќајната лента и паркот, со што поситителите ќе бидат заштитени од издувните гасовите и бучавата предизвикана од моторните возила. Реализацијата опфаќа неколку етапи кои последователно се поврзани и тоа:  – пополнување на површинатa со високо квалитетна почва

-рамнење на почвата

-изведба на систем за полевање капка по капка,хидранти и прскалки

– припрема на почвата за садење

– садeње вегетацијa

– формирање на тревник.

Share