Në vend të trungjeve të thata, me mbjelljen e 34 fidanëve të rinj, e plotësuam alenë ekzistuese të drurëve të gështenjës, sipas të cilës njihet kjo rrugë e Shkupit. Në këtë mënyrë i kultivojmë dhe kujdesemi edhe për karakteristikat tradicionale të Shkupit.

Share