Në lagjen Draçevë, në parkun e mbrojtësve, sot ekipet e terrenit realizuan:
– kositje
– krasitje të bimësisë me kërcell të ulët dhe të degëve të thata
– grumbullim të barit të kositur, plehrave dhe mbeturinave
Këto janë njëkohësisht edhe aktivitetet kryesore të shtatorit të cilat ekipet i realizojnë çdo ditë, me qëllim për të pasuri sipërfaqe të gjelbra të pastra dhe rregulluara në të gjithë qytetin.
Share