Në më shumë lokalitete të qytetit, gjatë periudhës së kaluar ekipet tona realizuan mbjelljen e fidanëve të rinj. Fidanë të blirit, platanit dhe të bredhit dekorativ të argjendtë janë vetëm një pjesë e drunjve me të cilat janë rregulluar më shumë sipërfaqe të gjelbërimit në Shkup.
Ky aksion i mbjelljes së fidanëve gjetherënëse dhe halore në suaza të gjelbërimit ekzistues, si dhe plotësimi i vendeve ku një masë e tillë shfaqet si e nevojshme, paraqesin vetëm një pjesë të aktiviteteve lidhur me rregullimin e planifikuar të gjelbërimit dhe të mjedisit jetësorë.

Share