Të dhënat historike Parku i natyrës “Gazi Baba” është ngushtë i lidhur me formimin dhe zhvillimin e qytetit të Shkupit, i njëjti ka një histori të gjatë duke filluar nga periudha e para erës së re, e deri më sot. Zhvendosja hapësinore e qytetit të Shkupit, deri në periudhën e luftërave ballkanike sillet nga ana
Park pylli Vodno, sot përfshin njërën prej sipërfaqeve më të rëndësishme të gjelbërimit në rrethin e Shkupit, i njëjti për shkak të shtrirjes së madhe hapësinore si dhe për shkak të qëllimit të tij, luan një rol të pazëvendësueshëm drejtë mbrojtjes sanitare – higjienike, ekologjike por në të njëjtën kohë ofron edhe rekreacion sportiv. Pyllëzimi
Parku i Qytetit Parku i Çairit PARKU GRUAJA LUFTËTARE Parku Gjorçe Petrov