ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ Паркот на природата Гази Баба е тесно поврзан со формирањето и развојот на градот Скопје кој има долга историја почнувајки од пред новата ера до денес. Просторната разместеност на градот Скопје до балканските војни е од левата страна на реката Вардар, а ридовите Кале и Гази Баба претставувале главни јавни зелени и рекреативни
Парк шумата Водно денес е една од најзначајните зелени површини во околината на Скопје, која поради својата голема површина и намена, има незаменлива заштитна, санитарно-хигиенска, еколошка и спортско рекреативна улога. Пошумувањето на Водно е отпочнато веднаш после II светска војна, т.е од 1946 година. Со комплексни мерки за пошумување и заштитни мерки, голината е претворена
Градски парк Парк Чаир Парк Жена Борец Парк Ѓорче Петров