Успешно ја завршивме акцијата за чистење и уредување на зеленилото од двете страни на патот, на потег од влезот на Сарај до с.Бојане, каде интензивно се вршеше:

-детално чистење на површините покрај автобуските станици,

-кастрење на гранките и грмушестите растенија крај патот,

-косење на тревните површини и собирање на откос,

-чистење на шут и отпадоци од зеленилото и утовар на истото.

Share