Денес нашите теренски екипи ја косат тревната површина од десната страна на кејот на Вардар. Истовремено, се уредуваат косините покрај вело-патеките, како и зеленилото во делот за рекреација.

Share