Aktivitetet pranverore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërimit publik, gjatë kësaj periudhe ekipet tona po i realizojnë me kapacitet të plotë. Një pjesë e këtyre aktiviteteve përfshin e aksionin për kositjen e gjelbërimit në suaza të kejit të lumit Vardar. Kështu që, ekipet tona nga punktet “Karposh 3” dhe “Karposh 4”, gjatë këtyre ditëve po e realizojnë kositjen e gjelbërimit në kejin e lumit Vardar, duke filluar nga hotel “Aleksandar Pallas” e deri te ura “Kombet e Bashkuara”.

Share