Во редовниот план за работа секојдневното косење на тревните површини и собирање откос е приоритетна активност на екипите од реонот Аеродром.

Share