Косење и собирање откос на средишното и странично зеленило на бул.Босна и Херцеговина се дел од денешните активности на екипите од тој реон.

Share