Подигање на ветрозаштитни појаси и ошумување на голини и ерозивни терени.

Хортикултурно уредување на површини од затворен тип (индустриски објекти, училишни дворови, болници)

Подигање на нови јавни зелени површини и паркови на подрачјето на Град Скопје

Одржување на јавното градско зеленило подигнато согласно урбанистичкиот план: булеварско, блоковско, дрвореди, паркови.

Одржување на вонградско зеленило (Парк – шума Водно, Парк на природата Гази Баба , и СРЦ Сарај)