Подигање на ветрозаштитни појаси и ошумување на голини и ерозивни терени.

Share