Флораком ДОО Скопје е основано од ЈКП Комуналец во 1991 година.

Од 10.12.2001 година е трансформирано во Флораком ДООЕЛ – Скопје чиј основач е ЈП Паркови и зеленило. Првите стакленици за производство на расaд се поставени во 1973 година.

Флораком ДООЕЛ врши хортикултурно уредување на различни површини, како дворови и балкони со сезонско цвеќе и дендролошки материјал.

Внатрешно уредување со саксиско цвеќе во фирми, но и на приватни лица, како и уредување на различни видови на манифестации.

Изработка на цветни аранжмани и букети.

Препорачува, советува и интервенира, од аспект на своите стручни надлежности за одгледување и одржување на садниот материјал.

Цветно производство во Флораком е поделено на 3 погони, и тоа:

  • Сезонски расад – кој се произведува во два турнуса: летен и есенски.

Целокупното производство, односно околу 90% е наменето за потребите на ЈП Паркови и зеленило и Град Скопје .

Производството се одвива од  семенски материјал. Летниот расад се сее во јануари-февруари, а како готов производ го има кон крајот на месец април и почеток на месец мај.

Актуелни видови кои се најбарани за разубавување на цветните леи во градот се: Petunia, Impatiens, Pelargonium, Vinka, Dalhlia, Zinia, Begonia, Tagetes и др.

Од есенскиот расад застапени се видовите: Viola, Belis perenis,Myozotis, Sherianthus, Silena, Hrizantemum, и Brasika. Овие видови се двегодишни есенски, затоа што се садат во есен, октомври, а интензивно цветаат наредната година до месец април.

Цветното производство во Флораком изнесува над 600.000 парчиња годишно.

  • Саксиско цвеќе

Се произведуваат видови кои се прилагодени на нашите услови за производство и одгледување на ваков вид цвеќе, односно: Juka, Shefflera, Aloe, Hedera roicisus и повеќе видови сукуленти. Голем дел од нив се дистрибуираат во нашите продажни центри.

Погонот саксиско цвеќе се занимава и со внатрешна декорација.

  • Сечен цвет

Се произведуваат два вида на сечено цвеќе: Strelicia и Kala. Тие како исклучиво репрезентативни и барани цветови цветаат од декември до април месец наредната година. Овој вид на резан цвет се дистрибуира во нашите продажни центри чија употреба е наменета за аранжирање на букети, аранжмани, положни венци и други цветни декорации.

Во расадниците на Флораком се производува декоративен дендролошки материјал, односно зимзелени и листопадни садници и мини четинари, перенијални цвеќиња, класична жива ограда и садници за пошумување. Покрај ова се вршат  услуги за хортикултурно уредување на индивидуални дворни површини, фирми и други објекти. Производство на саден материјал се одвива во два погони, и тоа: Расадник Парк I и Расадник Бутел.

Во Расадник Парк I производството се одвива во две сезони – зимска и летна, со примена на контејнерски класичен метод, по вегетативен пат, со зимски и летни резници, полузрели резници и преку генеративен пат со семе.

Репроматеријалот за производство на садници се користи од сопствени матични стебла. Семенски материјал се собира од матични стебла од нашиот расадник. Истите се пикираат во песок и остануваат сè до нивно ожилување. Потоа се пресадуваат во контејнери познати како школување на садници. Овие садници потоа имаат примена по една до две години, откако ќе ја постигнат нивната комерцијала вредност, односно нивната големина. Дел од контејнерските садници се транспортира во погонот Бутел за понатамошно одгледување, а дел во ЈП Паркови и зеленило за реализација на планови и проекти за хортикултурно уреување на јавното градско и вонградско зеленило.

Во погонот Расадник Парк I се произведуваат разни видови на Thuyi, Juniperus, Criptomerya, Taxus, цветни грмушки, зимзелени грмушки, ползавици и перени.

Во Расадник Бутел се произведува декоративен дендролошки материјал од листопадни садници, грмушки, класична жива ограда, перени, производство на подлоги за калемње и нивно калемење и доодгледување на контејнерски садници од високи и мини четинари на отворена површина. Од листопадни садници се произведуваат: Acer, Fraxinus, Platanus, Aesculus hippocastanum, Tilia argentea, Betula alba, Cercis siliquastrum, Koelreuterija panniculata, Salix babilonica, Lagestroemia Indica, Melia azedarach, Fraxinus pendula, Aescuus carnea briottii, Fraxinus excelsior globossa, потоа повеќе видови на грмушки, класична жива ограда и перенијални цвеќиња.

Флораком ДООЕЛ контакт тел.+389 3070114 / +389 3077997

Email: florakom@parkovi.com.mk