Подигање на ветрозаштитни појас и Пошумување на голини и ерозивни терени.

Share