Надзорниот одбор е задолжен за контрола  на материјално-финансиското работење на Претпријатието. Надзорниот одбор е составен од Претседател кој е задолжен да раководи со Надзорниот Одбор како и членови за донесување на одлуки за работењето на Јавното Претпријатие . За работењето и резултатите од извршената контрола на Надзорниот одбор писмено го известува Управниот одбор, Советот на Град Скопје и Министерството за финансии на РМ.

Составот на  Надзорен одбор е:

Претседател

Димитар Терзиевски

Членови

1.Јасминка Георгиева

2.Дејан Андреевски

3.Владо Цикарски

4.Сабахат Нухиу