Рекреативниот комплекс е изграден во 1978 година, со самодопринос од граѓаните на град Скопје. Езерото Треска претставува рекреативно езеро во близина на Скопје, чија површина изнесува 186.000м² под зеленило и 130.000м² под водена површина.

Зеленилото е застапено со автохтона вегетација, како и странично функционално  зеленило распоредено низ просторот во форма на групации, со применување на редовните активности за негово одржување.

Објектот е изграден со цел овозможување и заштитата од несаканите воздушни струења и создавање на релативно тивки зони за  посета на жителите во летната сезона (во период на високи температури), место за рекреација и простор со разновидна вегетација со впечатлив колорит на ефекти.

Поради загаденоста на водата, езерото е затворено како капачки објект од 1998 година, a  во 2017 година предадено e под ингеренции на Општина Сарај. Одржувањето на зеленилото во комплексот е во континуитет под надлежност на ЈП Паркови и зеленило – Скопје.

Share