Уредувањето и одржувањето на јавното зеленило во градот не секогаш е само одговорност, туку и многу повеќе од тоа.
Директорот Сефи Шабани заедно со раководниот тим на претпријатието се увери во предизвиците со кои се соочуваат теренските екипи при реализирање на работните задачи, следејќи го текот на активностите на кроење на дрвјата на улица Јордан Мијалков.
Оформувањето на крошните на дрвјата екипите го спроведоа по должина на улицата со цел овозможување на безбедно и непречено одвивање на сообраќајот, каде што и понатаму работиме во исполнување на зацртаните активности.
Share