ÇMIMORE PËR PËRCAKTIM TË VLERËS SË SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA TË RREGULLUARA HORTIKULTURORE Lista e çmimeve e materialit pёr mbjellje tё N.P. „Parqe dhe gjelbёrime“ - Shkup Vendim për miratimin tё Listёs sё çmimeve pёr materialin pёr mbjellje tё NP Parqe dhe Gjelbërime Vendim për dhënie pëlqim Listës së çmimeve për plotësimin e Listës së çmimeve