Përveç që kositja e rregullt e barit e përmirëson pamjen vizuale të parqeve dhe krijon një atmosferë të bukur për vizitorët, ajo gjithashtu e stimulon rritjen dhe rigjenerimin. Pas kositjes, bari ka mundësi për absorbim më të mirë të dritës diellore, gjë që e përmirëson fotosintezën dhe rritjen bimore. Kjo ndihmon në mirëmbajtjen dhe zgjerimin e barit në park.
Aktivitetet e sotme të kositjes u realizuan me sukses nga ekipet e terrenit nga Parku i Parajsës në komunën e Aerodromit.
Share