Në koordinim me Qytetin e Shkupit sot e rregullojmë dhe e kositim gjelbërimin te gjithë lokaliteti Kanjon Matka.
Aktivitetet:
Kositja dhe pastrimi i terrenit nga bimësia e egër, mbledhja e letrave dhe mbeturinave dhe ngarkimi i tyre.
Share