Qyteti i Shkupit ka potencial të shndërrohet në një parajsë të gjelbër, me realizimin e mega parqeve, me fidanë dhe sipërfaqe të reja të gjelbra, rikonstruktime dhe mirëmbajtje të gjelbërimit ekzistues dhe mbrojtjen e Vodnos, mbrojtësi i gjelbër i qytetit. Mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit jetësor do të kontribuojë dukshëm për cilësi më të lartë të jetës në Shkupin tonë.

Prandaj këtë vit realizuam dyfish më shumë se më parë:

38.539 m2 sipërfaqe të reja të gjelbra

76.769 m2 rikonstruktim të gjelbërimit ekzistues

724.480 pemë dhe fidanë gjethembajtëse dhe plantacion të ri sezonal

Në 10 parqe janë vendosur elemente të reja prej druri, pushimore dhe rekuizita të përpunuara nga material natyror, parqe për kafshë manarë, rekuizita për fëmijë

Aktivitete të realizuara në pajtim me Planin e veçantë për mbrojte dhe rregullim të Malit Vodno

Për herë të parë brenda 1 dekade bëm pastrimin e plot dhe rregullimin e një hapësire të rrafsht prej 126.000m2 buzë Lumit Vardar.

E fillojmë ndërtimin e mega parkut të parë Dame Gruev në komunën e Gjorçe Petrovit

Vazhdojmë me përkushtim për një qytet më të bukur për të gjithë ne.

#PërShkupModern

VIDEO

Share