Подигање на ветрозаштитни појас и Пошумување на голини и ерозивни терени.

Изградба на придружни елементи во парковски површини, парковски инвентар, видиковци, изработка и поставување на клупи и слично.

Одржување на вонградско зеленило (Парк – шума Водно, Парк на природата Гази Баба , и СРЦ Сарај)

Хортикултурно уредување на површини од затворен тип (индустриски објекти, училишни дворови, болници)

Одржување на јавното градско зеленило подигнато согласно урбанистичкиот план: булеварско, блоковско, дрвореди, паркови.

Подигање на нови јавни зелени површини и паркови.