Паркот Чаир се наоѓа во општина Чаир, на Бул. „Христијан Тодоровски Карпош“, до стадионот ФК Шкупи и е најпосетениот парк во општината. Подигнат е во време од 1929 – 1930  година. Се простира на околу 16.209 м2. Во паркот, според Катастарскиот преглед за 2019 година, има 31 зимзелени дрвја, 121 листопадни дрвја, 28 листопадни грмушки
Историјат и развој Градскиот парк е подигнат во далечната 1905 година, по налог на скопскиот валија Хафис Мехмед Паша, во времето кога Македонија била под турска власт. Тогаш се протегал на површина од 16 000 м² и бил уреден во строги геометриски форми со патеки и цветни површини. Бил наречен ИСЉОАНА, по тогашното занаетчиско училиште
Богатството со природни и културни вредности го вбројуваат Кањонот Матка во еден од најрепрезентативните објекти на природата во Македонија. Мозаикот од најразлични геолошки, геоморфолошки, хидролошки, флористички и фаунистички карактеристики придонесуваат Кањонот Матка да претставува едно од најзначајните заштитени подрачја во нашата држава. Прекрасните видиковци, богатството со спелеолошки објекти посебно пештерите, уникатниот жив свет, културното и
Рекреативниот комплекс е изграден во 1978 година, со самодопринос од граѓаните на град Скопје. Езерото Треска претставува рекреативно езеро во близина на Скопје, чија површина изнесува 186.000м² под зеленило и 130.000м² под водена површина. Зеленилото е застапено со автохтона вегетација, како и странично функционално  зеленило распоредено низ просторот во форма на групации, со применување на
СРЦ Сарај се наоѓа во непосредна близина на Градот и има традиционално излетнички карактер. Овој локалитет претставува едно од најстарите излетнички места во Скопје, со површина од 240.000м². СЦ Сарај е изграден во 1948 година, кога бил предвиден и со урбанистичкиот план како регион Сарај-Матка исполнет со базени, фудбалски игралишта, трибини и патеки. Подоцна регионот