ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање понуди

Објавена на: 23.03.2017 12:00:00Број на постапка: 09/2017

Краен рок за поднесување понуди: 12.04.2017 12:00:00
Предмет на набавка:

Јавна набавка на тревно семе (мешавина) со сукцесивна испорака.

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet