ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање понуди

Објавена на: 22.03.2017 12:00:00Број на постапка: 02/2017

Краен рок за поднесување понуди: 11.04.2017 12:00:00
Предмет на набавка:

Јавна набавка на пластични црева, прскалки, хидранти, заштитни капаци, елементи за хидрантска мрежа, електро елементи за хидрантска мрежа, алат и потошен материјал за хидрантска мрежа со сукцесивна испорака за тековно одржување.

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet