ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 22.06.2018 12:00:00Број на постапка: 27/2018

Краен рок за поднесување понуди: 12.07.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Набавка на ХТЗ опрема

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet