ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 21.06.2018 00:00:00Број на постапка: 04/2018

Краен рок за поднесување понуди: 09.08.2018 00:00:00
Предмет на набавка:

 Набавка на листопадни, зимзелени и декоративни садници со сукцесивна испорака

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet