ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 17.04.2018 12:00:00Број на постапка: 21/2018

Краен рок за поднесување понуди: 07.05.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

   Резервни делови на косилици и друга опрема за тековно одржување со сукцесивна испорака

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet