ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 15.05.2018 12:00:00Број на постапка: 26/2018

Краен рок за поднесување понуди: 28.05.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

   Услуга за осигурување на имот, опрема,возила од автоодговорност и осигурување на одговорност од дејноста

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet