ПОСТАПКИ ВО ТЕК





Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 02.04.2018 12:00:00



Број на постапка: 22/2018

Краен рок за поднесување понуди: 12.04.2018 12:00:00




Предмет на набавка:

  Печатење на информативни табли

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet