ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 25.04.2018 12:00:00Број на постапка: 16/2/2018

Краен рок за поднесување понуди: 02.05.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

   Услуга за превоз на машини (трет пат)

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet