ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 03.04.2018 12:00:00Број на постапка: 16/1/2018

Краен рок за поднесување понуди: 12.04.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

  Услуга за превоз на машини (втор пат)

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet