ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 29.05.2018 12:00:00Број на постапка: 25/1/2018

Краен рок за поднесување понуди: 05.06.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Клима уреди

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet