ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 10.03.2017 12:00:00Број на постапка: 11/2017

Краен рок за поднесување понуди: 20.03.2017 12:00:00
Предмет на набавка:

  услуга на фиксна телефонија и интернет со сукцесивна испорака (набавка за 2 две години).

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet