ПОСТАПКИ ВО ТЕК





Вид на постапка: Барање за прибирање на понуди

Објавена на: 09.05.2018 12:00:00



Број на постапка: 25/2018

Краен рок за поднесување понуди: 17.05.2018 12:00:00




Предмет на набавка:

 Клима уреди

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet