ПОСТАПКИ ВО ТЕК

Вид на постапка: Отворена постапка

Објавена на: 09.02.2018 12:00:00Број на постапка: 02/2018

Краен рок за поднесување понуди: 01.03.2018 12:00:00
Предмет на набавка:

 Услуга за прекоп и утовар на шут и неплодна земја со возило до 25 км со сукцесивна испорака

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet